English 

   
 

رسيدگي به شكايات مناقصات


قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

بر اساس این قانون، ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود که ترکیب این هیئت نیز شامل معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون،معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه می شود.

همچنین یکی دیگر از ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود که شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط،رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می شود در هر یک از استانها می شود.

بر اساس این قانون، جلسات هیئت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیئت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.

» متن کامل قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

 
 

مهندسين مشاور سپيتاطرح
ايران، سنندج، فاز دوم شهرك سعدي، خيابان شهيد طهماسبي
تلفكس: 33665676-33668200 (087) كدپستي: 54785-66179

Powered By JiroCMS