دوم فروردين روز جهاني آب

 
 دوم فروردين (22 مارس) روز جهاني آب را با اجراي شعار : "آب امانت آيندگان است در مصرف آن دقت نمائيم." پاس مي داريم.
 
 
آب را براي آيندگان حفظ كنيم.